De Rozenkrans

Klik op de afbeelding om te vergroten

De verschillende stappen van het Rozenkransgebed:

 1. Maak het Kruisteken
 2. Bid de Geloofsbelijdenis (het Credo) waarna één Lofprijzing (Eer aan de Vader) volgt.
 3. Bid het Onze Vader
 4. Bid drie Wees Gegroetjes
 5. Bid de Lofprijzing (Eer aan de Vader)
 6. Kondig het eerste Mysterie aan en bid het Onze Vader
 7. Bid tien Wees Gegroetjes terwijl je het Mysterie overweegt
 8. Bid de Lofprijzing (Eer aan de Vader)
 9. Bid het O Mijn Jesus
 10. Kondig het tweede Mysterie aan en bid het Onze Vader
 11. Bid tien Wees Gegroetjes terwijl je het Mysterie overweegt
 12. Bid de Lofprijzing (Eer aan de Vader)
 13. Bid het O Mijn Jesus
 14. Kondig het derde Mysterie aan en bid het Onze Vader
 15. Bid tien Wees Gegroetjes terwijl je het Mysterie overweegt
 16. Bid de Lofprijzing (Eer aan de Vader)
 17. Bid het O Mijn Jesus
 18. Kondig het vierde Mysterie aan en bid het Onze Vader
 19. Bid tien Wees Gegroetjes terwijl je het Mysterie overweegt
 20. Bid de Lofprijzing (Eer aan de Vader)
 21. Bid het O Mijn Jesus
 22. Kondig het vijfde Mysterie aan en bid het Onze Vader
 23. Bid tien Wees Gegroetjes terwijl je het Mysterie overweegt
 24. Bid de Lofprijzing (Eer aan de Vader)
 25. Bid het O Mijn Jesus
 26. Bid het Salve Regina

Klik op deze link voor een korte uitleg over het bidden van de Rozenkrans.


Gebeden van de Rozenkrans

Het Kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

De Geloofsbelijdenis (het Credo):
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.

Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees Gegroet:
Wees gegroet, Maria, vol van genade;
de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Lofprijzing (Eer aan de Vader):
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

O Mijn Jesus:
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegene die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Amen.

Salve Regina:
Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze Voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegde vrucht van Uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, Heilige Moeder Gods.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: Wij smeken U, o God onze Heer,
voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven,
opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria,
bevrijd blijven van de tegenwoordige besproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten.
Door Christus onze Heer.
Amen.


De Mysteries van de RozenkransPlaatje met de verschillende Mysteries

De Blijde Geheimen
(Worden op maandag en zaterdag gebeden)

 1. De Aankondiging (Nederigheid) Luc 1:26-38 De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
  De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
 2. Het Bezoek (Naastenliefde) Luc 1:39-56 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
  Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
 3. De Geboorte (Armoede) Luc 2:1-20 Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
  Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
 4. De Opdraging aan God (Gehoorzaamheid) Luc 2:22-39 Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
  Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 5. Wedervondst in de Tempel (Vroomheid) Luc 2:42-52 Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
  Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

De Geheimen van het Licht (Lichtende Geheimen) Joh 8:12
(Wordt op donderdag gebeden)

 1. De Doop in de Jordan Joh 1:29-34 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
  Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
 2. De Bruiloft te Kana Joh 2:1-11 Jezus doet het eerste wonder op de bruiloft van Kana.
  Jezus doet het eerste wonder op de bruiloft van Kana.
 3. De verkondiging van het Rijk Gods Matth 4:17 Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering.
  Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering.
 4. De Transfiguratie Matth 17:1-8 Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
  Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
 5. Instelling van de Heilige Eucharistie (voeding voor onze redding) Matth 26:26-30 Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de Eucharistie in.
  Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de Eucharistie in.

De Droevige Geheimen
(Worden op dinsdag en vrijdag gebeden)

 1. De doodsangst in de hof der Olijven (Wroeging) Luc 22:39-44 Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
  Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
 2. De Geseling (Zuiverheid) Matth 27:26 Jezus wordt gegeseld.
  Jezus wordt gegeseld.
 3. De Doornenkroning (Moed) Matth 27:28-31 Jezus wordt met doornen gekroond.
  Jezus wordt met doornen gekroond.
 4. Het dragen van het Kruis (Geduld) Luc 23:26-32 Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
  Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 5. De Kruiziging (Zelfverloochening) Matth 27:33-50 Jezus sterft aan het kruis.
  Jezus sterft aan het kruis.

De Glorievolle Geheimen
(Worden op woensdag en zondag gebeden)

 1. De Wederopstanding (Geloof) Matth 28:1-20 Jezus verrijst uit de doden.
  Jezus verrijst uit de doden.
 2. De Hemelvaart (Hoop) Luc 24:50-51 Jezus stijgt op ten hemel.
  Jezus stijgt op ten hemel.
 3. De uitstorting van de H. Geest (Liefde) Hand 2:24 De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
  De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
 4. De Tenhemelopneming (Eeuwig Geluk) Maria wordt in de hemel opgenomen.
  Maria wordt in de hemel opgenomen.
 5. De Kroning van Maria (Devotie tot Maria) Maria wordt in de hemel gekroond.
  Maria wordt in de hemel gekroond tot Koningin van Hemel en Aarde.